Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), tj. w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, określonych w ust. 1 w wysokości 5,40 zł od 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości określonych w ust. 1 w wysokości 2,70 zł. od 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.) tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości określonych w §2 ust. 1, w wysokości 16,00 zł./mies./osobę.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości określonych w §2 ust 1, w wysokości 8,00 zł./mies./osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) do pojemności 60 l - w wysokości 16,00 zł.;

b) do pojemności 110 l - w wysokości 27,00 zł.;

c) o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł.;

d) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł.;

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 250,00 zł.;

f) kontener o pojemności 1,5 m3 (1500 l) - w wysokości 340,00 zł.;

g) kontener o pojemności 5,0 m3 (5000 l) - w wysokości 1000,00 zł.;

h) kontener o pojemności 7,0 m3 (7000 l) - w wysokości 1400,00 zł.;

i) kontener o pojemności 10 m3 (10 000 l) - w wysokości 2000,00 zł.;

j) kontener o pojemności 11 m3 (11 000 l) - w wysokości 2200,00 zł.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości:

1) W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych:

a) do pojemności 60 l - w wysokości 8,00 zł.;

b) do pojemności 110 l - w wysokości 13,50 zł.;

c) o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł.;

d) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł.;

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 125,00 zł.;

f) kontener o pojemności 1,5 m3 (1500 l) - w wysokości 170,00 zł.;

g) kontener o pojemności 5,0 m3 (5000 l) - w wysokości 500,00 zł.;

h) kontener o pojemności 7,0 m3 (7000 l) - w wysokości 700,00 zł.;

i) kontener o pojemności 10 m3 (10 000 l) - w wysokości 1000,00 zł.;

j) kontener o pojemności 11 m3 (11 000 l) - w wysokości 1100,00 zł.

2) W przypadku selektywnie zbieranych i odbieranych surowców wtórnych w workach o pojemności 120 l - w wysokości 2,00 zł. za sztukę.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z art 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2013 r., poz 1399 z późn. zm.).

1) w przypadku nieruchomości, na której woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której mowa w §1,

2) w przypadku nieruchomości, na której woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty wyliczonej dla części, na której zamieszkują mieszkańcy zgodnie z §2 oraz opłaty wyliczonej dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy tj. iloczynu liczny pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości oraz stawek opłat za pojemniki ustalonych zgodnie z §3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe