Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, 10, 16, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się do realizacji na terenie miasta Katowice program "Nas Troje i więcej", zwany dalej "Programem".

2. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych - bez względu na posiadany przez nie dochód, rodzin zastępczych - bez względu na liczbę dzieci oraz rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, będących mieszkańcami miasta Katowice.

3. Ilekroć jest w Programie mowa o rodzinie:

1) wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Katowice, składającą się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem wspólnym;

2) zastępczej należy przez to rozumieć formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), zamieszkałej na terenie miasta Katowice;

3) korzystającej z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystającą ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

4. Program ma na celu:

1) wspieranie rodzin, o których mowa w ust. 3 oraz poprawę warunków ich życia;

2) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin, o których mowa w ust. 3;

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1).

§ 2. Cele Programu określone w §1 ust. 4 uchwały realizowane będą poprzez:

1) umożliwienie rodzinom, o których mowa w §1 ust. 3 pkt. 1), 2) i 3) zakupu biletów wstępu z 50% ulgą na płatne zajęcia oraz imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne kultury i sportu, w zakresie w którym włączyły się w realizację Programu;

2) umożliwienie rodzinom, o których mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) korzystania z 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) stworzenie możliwości przystąpienia do programu innym jednostkom i instytucjom publicznym, podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, klubom sportowym, organizacjom pozarządowym, w celu sprzedaży przez nie dóbr oraz świadczenia usług na rzecz osób i rodzin objętych programem, na określonych przez nie preferencyjnych warunkach, określonych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy nimi a miastem Katowice.

§ 3. Potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §2 uchwały stanowi karta "Nas Troje i więcej".

§ 4. Regulamin karty programu "Nas Troje i więcej" stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie Miasta Katowice raz do roku, nie później niż do 30 czerwca roku następnego.

§ 6. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz stworzenie strony internetowej promującej założenia niniejszej uchwały, informującej o wykazie ulg adresowanych do rodzin wymienionych w §1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4881 z późn. zm.).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin karty programu "Nas Troje i więcej"

1. Karta, o której mowa w §3 uchwały wydawana jest na okres:

1) 2 lat - w przypadku rodzin, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1) i 2), w sytuacji, gdy żadne z dzieci w okresie tym nie przekroczy wieku uprawniającego rodzinę lub jej poszczególnych członków do wydania karty;

2) 1 roku - w przypadku rodzin, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 3) oraz pkt 1) i 2), w sytuacji, gdy jedno lub więcej dzieci w okresie tym przekroczy wiek uprawniający rodzinę lub jej poszczególnych członków do wydania karty.

2. Karta zawiera: imię, nazwisko, adres zamieszkania uprawnionego, numer seryjny, okres ważności.

3. Kartę otrzymuje każdy członek zamieszkałej na terenie miasta Katowice rodziny: wielodzietnej, rodziny zastępczej oraz rodziny korzystającej z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, o której mowa w §1 ust. 3 uchwały, na podstawie specjalnego wniosku złożonego osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, listownie, bądź drogą elektroniczną za pomocą platformy SEKAP, ePUAP przez rodzica(-ów)/opiekuna prawnego(-ów prawnych).

4. Karta zostaje wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od jego złożenia. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny.

5. Karta ważna jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich objętych obowiązkiem szkolnym dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Natomiast osoby kontynuujące naukę po ukończeniu 18 roku życia mogą korzystać z kart na podstawie legitymacji szkolnej, bądź studenckiej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z ulg i rabatów na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego kartą i w jego obecności.

6. Członkowie rodzin korzystający z programu zobowiązani są niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Katowice o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z programu.

7. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez jej użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

8. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta Katowice wraz z wnioskiem o wydanie bezpłatnego duplikatu karty.

9. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i rabatów, które zostały przewidziane dla członków rodzin biorących udział w programie jest naklejka informująca o honorowaniu karty "Nas Troje i więcej", umieszczana w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów biorących udział w programie.

10. Wzory:

1) wniosku o uzyskanie 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) formularza wniosku, o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego regulaminu,

3) porozumienia, o którym mowa w §2 pkt 3 uchwały,

4) naklejki programu, o której mowa w pkt. 9 niniejszego regulaminu wprowadzone zostaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe