Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/156/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Józefa Mackiewicza"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 260 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Józefa Mackiewicza" ulicy bocznej od Al. Walentego Roździeńskiego w dzielnicy Burowiec.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach: nr 476/18 karta mapy 12 obręb Dąbrówka Mała, będącej własnością Skarbu Państwa oraz nr 184/18, 192/10, 905/18 i 914/10 karta mapy 12 obręb Dąbrówka Mała, będących własnością Skarbu Państwa we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik do uchwały Nr VIII/156/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ul. JÓZEFA MACKIEWICZA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe