Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/X/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 300/XXXII/06 r. z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria-Osiedle"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199),

po stwierdzeniu braku sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska,

oraz przyjmując do wiadomości:

a) brak uwag do planu,

b) brak zobowiązań gminy w przedmiocie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy wynikających z uchwalenia zmiany planu,

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmiana dotyczy uchwały nr 300/XXXII/06 r. Rady Gminy Konopiska z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria-Osiedle"

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1 000.

§ 3. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2015 poz.199)

2) uchwała, bez numeru - niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska

3) plan - ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 300/XXXII/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

4) rysunek planu - rysunek na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Konopiska nr 300/XXXII/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

§ 4. 1. W treści uchwały nr 300/XXXII/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie "§ 1. Plan obejmuje teren w miejscowości Aleksandria Druga, w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały".

2) w § 2 w ust. 2 skreśla się pkt. 4;

2. Rysunek planu otrzymuje postać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% -

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 7. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone niniejszą uchwałą wchodzą w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zmiana planu ma charakter formalny - podejmowana jest w celu doprowadzenia do zgodności rysunku planu z zaistniałymi podziałami geodezyjnymi, bez zmiany merytorycznych ustaleń uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe