Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian do uchwały Nr IV/36/2015 z dnia 4 marca 2015 r. dotyczącej opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2015 r. (MP z 2014 r., poz. 718)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/36/2015 z dnia 4 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 nadaje się nową treść pkt 1, 7, 8 oraz dodaje się punkty 9 - 12 w następującym brzmieniu:

sprzedaż z ręki, koszyka 5

7) sprzedaż na małym straganie, stole (do 2,5 m długości) 25,00 zł,

8) sprzedaż na straganie, stole (powyżej 2,5 m długości) 35,00 zł,

9) sprzedaży z małego namiotu - do 4 m2 zajmowanej powierzchni 30,00 zł,

10) sprzedaży z dużego namiotu - powyżej 4 m2 zajmowanej powierzchni 35 zł,

11) sprzedaż z ziemi do 2 m2 10 zł,

12) sprzedaż z ziemi powyżej 2 m2 20 zł";

2) w § 2 ust. 2 lit. b uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

na terenie pozostałych sołectw Gminy Kuźnia Raciborska - wyznacza się sołtysów: Budziska - Adrian Juraszek, Jankowice - Henryk Machnik Ruda - Jan Stanek, Ruda Kozielska - Gizela Górecka, Rudy - Wojciech Węglorz, Siedliska - Jan Krybus, Turze - Marcelina Waśniowska".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe