Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X-71-2015 Rady Gminy Nędza

z dnia 25 maja 2015r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów budżetu zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 3. Dokonać zmiany w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK" poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu przychodów budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały .

§ 4. Załączniknr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 5. Załączniknr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. p.n. "PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 6. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;

- z tytułu zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 380 653,00 zł;".

§ 7. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., § 12 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;

- zaciągania pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 380 653,00 zł.".

§ 8. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 18 861 238,89zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 527 307,09 zł

- dochody majątkowe w kwocie 333 931,80 zł

- po stronie wydatków kwotą 20 886 276,46zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 412 958,48 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 473 317,98 zł.

- po stronie przychodów kwotą 2 491 029,57 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 380 653,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 380 653,00 zł;

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 368 050,00 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 742 326,57 zł.

- po stronie rozchodów kwotą 465 992,00 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 465 992,00 zł, w tym: spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 146 392,00 zł, spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 319 600,00 zł

- natomiast źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 025 037,57 zł są przychody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 2 025 037,57 zł , pochodzące z :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 368 050,00 zł;

- pożyczki 380 653,00 zł;

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 1 276 334,57 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr tab nr 1 do Uchwały Nr X-71-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalaczniktab%20nr%201.pdf


Załącznik Nr tab nr 2 do Uchwały Nr X-71-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalaczniktab%20nr%202.pdf


Załącznik Nr tab nr 3 do Uchwały Nr X-71-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalaczniktab%20nr%203.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X-71-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X-71-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe