Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy Tworóg

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/424/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tworóg na lata 2014-2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art.4, art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r.,Nr 31 poz.266 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 j.t.)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIV/424/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tworóg na lata 2014 - 2019 dokunuje się następujących zmian :

1. W rozdziale 6 skreśla się pkt.4 i dodaje pkt.5, pkt.6, pkt 7 , które otrzymują brzmienie:

5. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Tworóg prowadzone jest w sposób bezpośredni, który jest możliwy jedynie przy nadzorze prowadzonym przez gminę.

6. Zakłada się, że w okresie obowiązywania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tworóg, mogą zostać podjęte działania zmierzające do opracownia kierunków restrukturyzacji zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa.

7. Celem ewentualnych przekształceń uznaje się konieczność dostosowania zarządzania zasobem mieszkaniowym do obowiązujących przepisów prawa, jak również poprawę jakości i efektywności świadczonych usług, zakładając w przyszłości możliwość wyboru innego podmiotu zarządzającego, w drodze postępowania przetargowego, zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. W rozdziale 8 dodaje sie pkt.3 w brzmieniu: " Zestawienie kosztów bieżącej eksploatacji, remontów, inwestycji.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

koszty bieżącej eksploatacji w zł.

568.619

570.000

580.000

600.000

600.000

610.000

Dochód w zł.

516.844

520.000

530.00

550.000

550.00

570.000

koszty remontów w zł.

8.249

180,000

170.000

90.000

95.000

70.000

inwestycje w zł.

0

0

50.000

70.000

70.000

80.000

3. W rozdziale 9 dodaje sie pkt.5 w brzmieniu : "W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, planuje się w okresie obowiązywania przedmiotowego programu : 1/weryfikacje umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 2/wdrażanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany lokali mieszkalnych służącej do realizacji celów takich jak racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych poprzez dostarczenie lokali zamiennych najemcy w każdym przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania, 3/ pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne i komunalne, 4/wynajem lokali w zamian za wykonanie remontu na własny koszt przez przyszłego najemcę, 5/Planowana sprzedaż lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tworóg , występować bedzie poprzez wykup lokali w budynkach, gdzie funkcjonują juz wspólnoty mieszkaniowe oraz w budynkach, gdzie o wykup lokali mieszkalnych wystąpi więcej niż 50 % jego najemców.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Tworóg


Łukasz Ziob

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe