Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Tworóg

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/348/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/348/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tworóg


Łukasz Ziob

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe