Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/9/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Program pod nazwą Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/9/4/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe