Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/96/15 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 i art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 12,80 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 20,00 zł miesięcznie.

3. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, określa Rada Miasta Knurów w odrębnej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:

1) za pojemnik 110 litrów - 10,00 zł

2) za pojemnik 120 litrów - 10,00zł

3) za pojemnik 240 litrów - 18,60 zł

4) za pojemnik 1100 litrów - 37,30 zł

5) za worek 35 litrów - 7,50 zł

6) za worek 40 litrów - 7,50 zł

7) za worek 60 litrów - 7,50 zł

8) za worek 80 litrów - 7,50 zł

9) za worek 120 litrów - 10,00 zł

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości:

1) za pojemnik 110 litrów - 26,00 zł

2) za pojemnik 120 litrów - 26,00 zł

3) za pojemnik 240 litrów - 46,00 zł

4) za pojemnik 1100 litrów - 80,70 zł

5) za worek 35 litrów - 17,40 zł

6) za worek 40 litrów - 17,40 zł

7) za worek 60 litrów - 17,40 zł

8) za worek 80 litrów - 17,40 zł

9) za worek 120 litrów - 26,00 zł

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 43,50 zł za rok za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 4. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 121,70 zł za rok za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Rzepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe