Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 16 września 2008r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013.594 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej Łazisk Górnych z dnia 16 września 2008r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie: "Podział na wewnętrzne struktury organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka, uzgodniony z Burmistrzem Miasta Łaziska Górne i wprowadzony w życie zarządzeniem Dyrektora Ośrodka".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łaziska Górne


Tadeusz Król

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe