Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/169/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie pozbawienia części publicznej drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Pozbawić część ulicy Kawalca dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej, na odcinku długości 315 m, przebiegającym przez działkę nr 322/101, poprzez wyłączenie tego odcinka drogi z użytkowania.

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Michał Rupik


Załącznik do Uchwały Nr IX/169/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 maja 2015 r.

Wyłączenie z przebiegu publicznego części ul. Kawalca

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe