Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/171/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego jego najemcy w trybie bezprzetargowym może nastąpić z bonifikatą w wysokości:

1) 20% od ceny lokalu mieszkalnego oraz od wysokości pierwszej opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej lub ceny udziału w prawie własności gruntu, związanych ze sprzedawanym lokalem mieszkalnym;

2) 2% za każdy pełny rok zamieszkiwania najemcy.

2. Suma bonifikat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie może przekroczyć 85% ceny lokalu mieszkalnego.

§ 2. Ustalając liczbę lat zamieszkiwania, braną pod uwagę przy obliczaniu wysokości bonifikaty, uwzględnia się łączną liczbę lat zamieszkiwania najemcy lokalu mieszkalnego w jakimkolwiek lokalu mieszkalnym będącym własnością Gminy Mikołów, niezależnie od długości trwania przerw w zamieszkiwaniu oraz ich przyczyn.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych na podstawie wniosków w sprawie nabycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mikołów w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały, stosuje się zasady udzielania bonifikat określone w niniejszej Uchwale.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII/845/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 45, poz. 692; z 2012 r., poz. 2270).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Michał Rupik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe