Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia zasad poboru opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gorzyce pobór opłaty targowej w drodze inkasa, przez inkasentów wymienionych w ust. 2

2. Określa się następujących inkasentów opłaty targowej:

1) Pani Cichoń Barbara,

2) Pan Strokosz Wojciech.

3. Za inkaso od opłaty targowej przysługuje inkasentowi prowizja w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 2. Opłata targowa może być uiszczana oprócz możliwości przewidzianej w § 1 ust. 1, bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003.

§ 3. Traci moc Uchwała NR IV/30/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe