Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Będziński i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 ze zm.[1])) i art. 5 ust. 5a, art. 20o ust.4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[2])) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Będziński następujące kryteria i przyznaje się każdemu kryterium odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub festiwalu, lub przeglądu, lub zawodów sportowych albo

posiada osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim -10 punktów;

2) kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub festiwalu, lub przeglądu, lub zawodów sportowych albo

posiada osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub miejskim - 6 punktów;

3) kandydat jest uzdolniony w dziedzinie odpowiedniej do rodzaju zajęć, do których aplikuje lub wykazuje

zainteresowania odpowiednie do rodzaju zajęć, do których aplikuje - 3 punkty;

4) rodzeństwo lub dzieci kandydata uczęszczają do placówki, do której aplikuje - 3 punkty;

5) kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jedną formę zajęć stałych w placówce, do której aplikuje

- 3 punkty.

§ 2. Kryteria, o których mowa w §1 uchwały brane są pod uwagę łącznie.

§ 3. Określa się, iż dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1 uchwały

jest oświadczenie rodziców niepełnoletniego kandydata albo oświadczenie kandydata pełnoletniego, odpowiednio:

1) o posiadaniu tytułu laureata lub posiadanych osiągnięciach kandydata;

2) o uzdolnieniach lub zainteresowaniach kandydata;

3) o uczęszczaniu do placówki rodzeństwa lub dzieci kandydata;

4) o ubieganiu się kandydata o przyjęcie na więcej niż jedną formę zajęć stałych w placówce.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia dodatkowych kryteriów do rekrutacji dzieci i młodzieży na zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/78/2015
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczącą przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, organy prowadzące zostały zobligowane do przyjęcia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Kryteria te będą stosowane tylko w przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów.

Uchylenie uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dodatkowych kryteriów do rekrutacji dzieci i młodzieży na zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie, wynika z braku precyzyjnego określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów rekrutacji ww. uchwale.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


[1]) Zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe