Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Lubomia

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się kwartalnie.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminach do :

1) 15 marca za pierwszy kwartał,

2) 15 czerwca za drugi kwartał,

3) 15 września za trzeci kwartał,

4) 15 grudnia za czwarty kwartał.

§ 2.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w § 1.

§ 3.

Opłatę, o której mowa w § 1 należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy.

§ 4.

Tracą moc :

1) Uchwała Nr XXIX/183/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1175);

2) Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5128)

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe