Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/154/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego przy ul. Stefana Batorego 37 w Chorzowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.92 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 959 z późniejszymi zmianami) oraz art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zlikwidować III Liceum Profilowane przy ul. Stefana Batorego 37 w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe