Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/222/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 5 Brynów_Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z § 37 ust. 1, 2 i 3 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007, z późn. zm.), uwzględniając inicjatywę mieszkańców

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Utworzyć Jednostkę Pomocniczą miasta Katowice nr 5 Brynów-Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka.

§ 2. Jednostka Pomocnicza obejmuje obszar miasta Katowice w granicach określonych w załączniku do uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.09.1997r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, zmienionej uchwałą nr LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.06.1998r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.09.1997r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe