Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Tworóg

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Mikołesce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związkuz art.40 ust.1,art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594)

Rada Gminy Tworóg,
uchwala:

§ 1.

Nadać drodze położonej w Mikołesce ( część działki nr 380/72, k.m.4), nazwę: WIOSENNA.

§ 2.

Przebieg ulicy oznaczono na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1: 1 000 ,stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/303/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 29.09.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mikołesce w części dotyczącej fragmentu działki nr 380/72 objętej niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tworóg


Łukasz Ziob


Załącznik do Uchwały Nr VIII/72/2015
Rady Gminy Tworóg
z dnia 29 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe