Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. 2015 r. poz. 613) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/175/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej (Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 2242) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się punkty 66 i 67 o treści:

Banaś Andrzej Apartamenty FOLKER Cisiec, ul. Owocowa 5";

Karpeta Marta Apartamenty przy Trakcie Cesarskim Cisiec, ul. Owocowa 3";

Żółty Marcin PHU "KAMAR" Węgierska Górka , ul. Kamienna 35",
";

2) w § 1 uchyla się punkty 6, 9, 28, 63 i 64;

3) w § 1 zmienia się punkty 11, 12, 15 i 40, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

Skupień Joanna Hotel "Zacisze" JM STUDIO Joanna Mitręga Cisiec, ul. Turystyczna 1".

Łagosz Grzegorz "Łagoszówka" Noclegi Cisiec, ul. Tynionka 7".

Biegun Marek Hotel "BESKIDIAN" Węgierska Górka, ul. 3 Maja 12".

Wojciuch Zuzanna Domki Letniskowe nad rzeką Sołą Węgierska Górka, ul. Kamienna 96".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe