Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmian.)

Rada Gminy Ujsoły
postanawia co następuje

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 r. pod nazwą "Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 r. pod nazwą: " Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2015" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12 pn: "Plan finansowy zakładu budżetowego na 2015 r." do Uchwały Budżetowej Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 12 a pn: "Plan przychodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r." do Uchwały Budżetowej Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 a do niniejszej uchwały

§ 4. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody po zmianach wynoszą: 16 974 295,43 zł.

2) Wydatki po zmianach wynoszą: 14 829 313,55 zł.

3) Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 2 144 981,88 zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2015 r. rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2015 r.


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Plan przychodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe