Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 7, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1539 z późniejszymi zmianami), § 5 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1574) oraz art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszary zapowietrzone będące ogniskami choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej z urzędu zgnilca amerykańskiego pszczół obejmujące:

1) pasiekę ujawnioną pod numerem 184/ 05 52 w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach, zlokalizowaną w miejscowości na granicy miejscowości Bojszów i Łącza, 44-160 Rudziniec, współrzędne: E- 18o27'36", N - 50o19'24" która została decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach nr 249/2015 z dnia 21.08.2015 r. wyznaczona jako ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół;

2) pasiekę ujawnioną pod numerem 185/ 05 52 w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach, zlokalizowaną w miejscowości na granicy miejscowości Bojszów i Łącza, 44-160 Rudziniec, współrzędne : E- 18o27'36", N - 50o19'24";

3) pasiekę ujawnioną pod numerem 71/ 05 52 w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach, zlokalizowaną w miejscowości na granicy miejscowości Bojszów i Łącza, 44-160 Rudziniec, współrzędne : E- 18o27'36", N - 50o19'24".

§ 2. Za obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół, uznaje się obszar położony w:

1) gminie Rudziniec, powiat gliwicki, obejmujący miejscowości: Bojszów, Łącza, Rudno,

2) gminie Sośnicowice - obszary leśne na północy gminy.

§ 3. Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

1) Od północy krawędź lasu okalająca od północnej strony miejscowość Rudno wraz z polami, dalej wzdłuż ściany lasu w kierunku południowo - wschodnim do drogi asfaltowej Bojszów - Kleszczów w miejscowości Bojszów.

2) Od wschodu drogą asfaltową prowadzącą do Kleszczowa w kierunku wschodnim na długości ok. 1 km, dalej na południowy - wschód wzdłuż krawędzi lasu do drogi Bojszów - Rachowice, dalej tą drogą przez ok. 2 km, następnie w kierunku na zachód drogą leśną o nazwie "Do obrazka" przez las do ścieżki zielonego szlaku turystycznego, następnie tą ścieżką do krawędzi lasu wychodząc po północno - zachodniej strony wsi Rachowice.

3) Od południa krawędzią lasu w kierunku południowo - zachodnim od Rachowic do drogi o nr ewidencyjnym 222/4. W dalszej kolejności przez las nieoznaczonymi ścieżkami do torów kolejowych.

4) Od zachodu po przecięciu torów kolejowych drogą leśną prowadzącą w kierunku południowo -zachodnim przez ok. 500 m i dalej na północ drogą leśną "Szpanwyjk" do skrzyżowania z drogą leśną w pobliżu miejscowości Łącza. Następnie na zachód drogą leśną ok. 150 m i dalej na północ ścieżką omijającą od zachodu zabudowania należące do wsi Łącza do stawu na potoku Przykopa i dalej ok. 100 m na wschód potokiem Przykopa. W dalszej kolejności drogą leśną o nazwie "Do drogi" w kierunku północno - zachodnim, mijając drogę Łącza - Rudziniec aż do granicy lasu od południowo - wschodniej strony Rudzińca. Następnie wzdłuż ściany lasu w kierunku północno- zachodnim i dalej w kierunku północno- wschodnim do drogi Rudziniec - Rudno. W dalszej kolejności na północ drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 115 do Bojszowskiego Potoka i tym Potokiem w kierunku północno - zachodnim do krawędzi lasu. Następnie granicą lasu okalającą od północnej strony zabudowania i pola należące do miejscowości Bojszów zamykając obwód.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 i 2 nakazuje się:

1) oznakować obszar zapowietrzony określony w § 1 tablicami z widocznym trwałym napisem, ulokowanymi na drodze dojazdowej do pasieki zapowietrzonej: "Uwaga - obszar zapowietrzony - zgnilec amerykański pszczół". Wzór tablicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

2) oznakować obszar zagrożony określony w § 2 tablicami z widocznym trwałym napisem ulokowanymi przy wszystkich drogach wkraczających w obszar zagrożony chorobą: "Uwaga - obszar zagrożony - zgnilec amerykański pszczół". Wzór tablicy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

3) przeprowadzić przegląd pasiek;

4) zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadki zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na wystąpienie zgnilca amerykańskiego pszczół.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 i 2 zakazuje się:

1) przemieszczania bez zezwolenia: rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich, sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2) wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rudziniec na terenie obszaru zagrożonego na tablicach ogłoszeń w sołectwach u sołtysów.

§ 7. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z terenu obszaru, o którym mowa w § 1 i 2 do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 8. Winni naruszenia zakazów, o których mowa § 5 oraz nakazów zawartych w § 4 podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 9. Rozporządzenie wykonują:

1) Wójt Gminy Rudziniec, Burmistrz Miasta i Gminy Sośnicowice, Starosta Powiatowy Powiatu Gliwickiego, w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Rozporządzenia.

2) Posiadacze pszczół w zakresie § 5 ust. 1 i ust 2, § 4 ust. 4 niniejszego Rozporządzenia.

3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach w zakresie § 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin Rudziniec i Sośnicowice.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach


lek. wet. Szczepan Błachut


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 1
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 1
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 1
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe