Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/120/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 233 pkt 1 art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 111 862,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 139 464 977,50 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 111 862,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 145 659 903,50 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami, w ten sposób, że:

1) § 3 pkt 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 513 848,00 ";

2) § 6 pkt 1 lit. b ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 513 848,00 ".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE

1 331 414

1 331 414

750

Administracja publiczna

6 500

468 914

75020

Starostwa powiatowe

-

468 914

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym :

-

468 914

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

468 914

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6 500

-

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

6 500

-

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

6 500

-

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

6 500

-

757

Obsługa długu publicznego

-

856 000

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

-

856 000

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

-

856 000

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

-

856 000

851

Ochrona zdrowia

1 324 914

-

85111

Szpitale ogólne

1 324 914

-

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

1 324 914

-

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

1 324 914

-

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

1 324 914

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

6 500

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

6 500

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

-

6 500

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

-

6 500

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

-

6 500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe