Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/211/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r., wprowadza się następującą zmianę: w Załączniku nr 1 do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w ust. 2 pkt 1 dodaje się lit.p w brzmieniu:

"p) Poradnia Leczenia Bólu".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe