Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.99.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - działając na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1. W uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr I.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1986 z późn. zm.), w związku z aktualizacją numeracji nieruchomości, w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granic obwodów nr 5, oraz zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 31, poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

1. w obwodzie głosowania nr 5, zwrot " Dubielec 20-50 numery parzyste i 33-55 numery nieparzyste" zastępuje się zwrotem "Dubielec 20-50 numery parzyste i 27-55 numery nieparzyste",

2. w obwodzie głosowania nr 31, zwrot " Publiczne Przedszkole nr 5 ul. Kaszubska 4" zastępuje się zwrotem "Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Mazurska 6"

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Łukasz Kasza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe