Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Miedźna

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 3. 1. Przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego w oparciu o wywiad środowiskowy i zaświadczenie lekarskie, w którym stwierdzona zostanie konieczność zapewnienia tych usług.

2. Prawo do specjalistycznych usług opiekuńczych ustalane jest na podstawie zalecenia lekarza specjalisty.

3. W decyzji administracyjnej wskazuje się:

- liczbę godzin dziennie,

- dni tygodnia, w których usługi będą świadczone,

- zakres usług,

- koszt opłaty za 1 godzinę,

- sposób uiszczania należności,

- miejsce świadczenia usług.

§ 4. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 10,00 zł.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 15,00 zł.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza odpowiednio kwot kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się według zasad określonych w poniższych tabelach: · osoby samotne i samotnie gospodarujące

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od stawki godzinowej za usługę

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 150%

5%

powyżej 150% - 200%

10%

powyżej 200% - 250%

30%

powyżej 250% - 300%

65%

powyżej 300%

100%

· osoby w rodzinie

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od stawki godzinowej za usługę

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 150%

10%

powyżej 150% - 200%

20%

powyżej 200% - 250%

40%

powyżej 250% - 300%

80%

powyżej 300%

100%

§ 5. W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek lub z urzędu zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi, w szczególności ze względu na: · korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, · konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych, · konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, · w rodzinie są co najmniej dwie osoby wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą, · szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych.

§ 6. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wpłaca na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonana na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej usługi oraz miesięcznego zestawienia wykonanych usług określającego kwotę odpłatności.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/246/2009 z dnia 17 luty 2009r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe