Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 47/VII/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje

§ 1. Przyjąć Statut Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 65/X/99 Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.1999 roku w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik do Uchwały Nr 47/VII/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach , zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z póżn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą GOK jest budynek przy ul. Żareckiej 59 we Włodowicach, a terenem działania obszar Gminy Włodowice.

3. Organizatorem GOK jest Gmina Włodowice.

4. GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Włodowice.

5. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem placówki o następującej treści: Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, 42-421 Włodowice, ul. Żarecka 59, tel. 34 3153040.

§ 2. 1. Podstawowym celem działalności GOK jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Włodowice

2. GOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Włodowice, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. GOK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, przeglądów oraz innych imprez artystycznych, świąt i uroczystości gminnych;

2) organizowanie i współorganizowanie kursów i szkoleń;

3) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;

4) prowadzenie i organizowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;

5) promocję kultury Gminy Włodowice i lokalnych twórców kultury;

6) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;

7) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

8) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

9) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

10) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

11) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

12) prowadzenie świetlic mających swoje siedziby na terenie gminy;

4. GOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 3. 1. Działalnością GOK kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy z zachowaniem wymogów przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 4. Przy GOK działa Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie Regulaminu. Członków Rady Programowej powołuje Zarządzeniem Dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 5. 1. Źródła finansowania GOK:.

- dotacja z budżetu gminy;

- darowizny i środki przekazane przez osoby fizyczne i prawne;

- inne źródła;

2. GOK prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.

3. Sprawozdanie finansowe GOK zatwierdza Wójt Gminy.

4. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GOK w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 6. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe