Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.101.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie nazwy ulicy w sołectwie Bąków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia po konsultacjach z Radą Sołecką sołectwa Bąków - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Drodze wewnętrznej w sołectwie Bąków, będącej własnością Gminy Strumień, łączącej ulicę Jarząbkowicką z ulicą Zieloną nadać nazwę: "ul. Grobla".

§ 2. 1. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 oznaczono na mapie ewidencyjnej w skali 1: 3000 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Orientacyjną lokalizację ulicy przedstawiono na załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.101.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.101.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe