Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.88.2015 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 w związku z art. 228 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się statut Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Traci moc uchwała nr RG.0007.21.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr Stanisław Niestrój


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 września 2015 r.

Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi od samego początku wychodziła naprzeciw oczekiwaniom zarówno dzieci jak i rodziców organizując różnorodne formy aktywizacji młodego pokolenia. W związku z zmianami następującymi w szkolnictwie oraz objęciem 6-cio latków obowiązkiem szkolnym również w naszej placówce nastąpiły zmiany. Wymagania stawiane dzieciom w wieku 5 lat oraz zmiany w ich edukacji powodują, iż dla nich również powinno znaleźć się miejsce, w którym będą rozwijać oraz doskonalić swoje pasje, a także przygotowywać się na następujące zmiany. W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie zmian oraz obniżenie wieku przyjmowania dzieci od 5 roku życia.

Zmiany zachodzące z naszym społeczeństwie obejmują nie tylko dzieci i młodzież w wieku szkolnym ale również dorosłych. Wraz ze wzrostem liczby seniorów w naszym społeczeństwie należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby tych osób. Często czują się one stare, nikomu niepotrzebne, co powoduje zamknięcie się w sobie oraz izolację od społeczeństwa. Aby unikać takiego stanu rzeczy, warto tak ukierunkować swoje działania, aby osoby te czuły się ważne, potrzebne i dalej rozwijały swoje pasje i zainteresowania. Aktywności na rzecz osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych powinna obejmować przede wszystkim zajęcia edukacyjno - terapeutyczne, które pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację, integrację oraz samodoskonalenie się. Biorąc pod uwagę powyższe Świetlica wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, organizując szereg zajęć nie tylko dla dzieci ale również seniorów. Zmiana ta przyczyni się przede wszystkim do poprawy sytuacji osób starszych we współczesnym świecie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe