Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi - ulicy Żywieckiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 870) w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinek drogi - ulica Żywiecka, biegnącej przez teren Gminy Wilkowice od granicy administracyjnej z miastem Bielsko-Biała, do granicy administracyjnej z Gminą Buczkowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe