Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanej drodze łączącej ul.Szkolną z ul.Główną

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę Św. Jerzego nowo wybudowanej drodze wewnętrznej łączącej ul.Szkolną z ul.Główną, przebiegającej po następujących działkach: nr 4506/190 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00031945/9 i nr 4504/187 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00080912/7, stanowiącymi własność Gminy Goczałkowice-Zdrój.

2. Przebieg drogi Św. Jerzego został zobrazowany na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Piotr Jacek


Załącznik do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 października 2015 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe