Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t. jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3, 4, 6 i 10 otrzymują brzmienie:

odpadach komunalnych ulegających biodegradacji - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm., dalej także ustawa o odpadach)";

odpadach zielonych - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach";

odpadach komunalnych zbieranych selektywnie - rozumie się przez to następujące frakcje odpadów: szkło, makulaturę (papier), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, popiół z palenisk domowych";

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach";

2) w § 5 w ust. 1 w punkcie 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny punkt 15, który otrzymuje brzmienie:

popiół z palenisk domowych";

3) w § 11 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe gromadzone są w workach dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz popiół z palenisk domowych, gromadzony jest w przeznaczonym do tego celu pojemniku, w który właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość";

4) w § 15 w ust. 1 w punkcie 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny punkt 6, który otrzymuje brzmienie:

popiół z palenisk domowych - w okresie od października do kwietnia - dwa razy w miesiącu; w okresie od maja do września - raz w miesiącu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój


Piotr Jacek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe