Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

- art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice, na których zamieszkują mieszkańcy, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec) do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał (miesiące kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał (miesiące lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Gierałtowice.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone są przez właścicieli nieruchomości, o jakich mowa w ust. 1, bez wezwania, za I, II i III kwartał z dołu, zaś za IV kwartał z góry.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy:

1. bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Gierałtowicach;

2. przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Gierałtowice;

3. inkasentowi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/184/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 746) zmienionej uchwałą
Nr XXXII/250/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwca 2013 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4388).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe