| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 2. 1. Wysokość jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej "zasiłkiem", określa się na kwotę 3.000,00 zł.

2. Zasiłek przyznaje się na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej albo wznowienie zawieszonej działalności gospodarczej.

3. Zasiłek nie może być przeznaczony na opłaty administracyjno-skarbowe lub inne zobowiązania wnioskodawcy, w szczególności podatki, składki ZUS, ubezpieczenia, bieżące koszty utrzymania lokalu, opłaty eksploatacyjne, raty pożyczek lub kredytów.

§ 3. Zasiłek może być przyznany osobie lub rodzinie, która na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 4:

1) spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

2) nie posiada wymagalnych zobowiązań w stosunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie;

3) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o zasiłek nie otrzymała z innego źródła pomocy na podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

4) w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymała zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 4. 1. Zasiłek przyznawany jest na wniosek. Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, adres do korespondencji, nr telefonu);

2) informacje o wcześniejszym prowadzeniu działalności;

3) rodzaj planowanej działalności gospodarczej;

4) adres głównego miejsca wykonywania planowanej działalności gospodarczej.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o dochodach i stanie majątkowym wnioskodawcy, a także oświadczenie o liczbie, dochodach i stanie majątkowym osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

2) oświadczenie o braku zmian w zakresie sytuacji dochodowej i stanie majątkowym wnioskodawcy, a w przypadku wystąpienia zmian oświadczenie określające ich rodzaj i zakres;

3) oświadczenie o braku wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zasiłek;

4) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy z innego źródła na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zasiłek;

5) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach przyznanego zasiłku wraz z uzasadnieniem planowanych wydatków;

6) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w szczególności potwierdzające odbyte kursy i szkolenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa wyłącznie osoba, która na dzień złożenia wniosku nie korzysta z pomocy społecznej.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 składa osoba, która korzysta z pomocy społecznej, a u której wywiad środowiskowy przeprowadzono wcześniej niż przed upływem miesiąca od złożenia wniosku.

5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 5. Obowiązkiem wnioskodawcy, któremu przyznano zasiłek jest:

1) podjęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji przyznającej zasiłek;

2) przedłożenie w ciągu 30 dni od podjęcia działalności gospodarczej, bez wezwania, faktur VAT lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub na firmę wnioskodawcy potwierdzających dokonanie wydatków ujętych w specyfikacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5;

3) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy i przedłożenie w ciągu 30 dni po upływie tego okresu, bez wezwania, zaświadczenia z ZUS lub KRUS i US o okresie prowadzenia tej działalności;

4) udostępnienie na żądanie upoważnionego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie niezbędnych dokumentów, udzielenie informacji i wyjaśnień na temat sposobu wykorzystania zasiłku oraz umożliwienie przeprowadzenia kontroli prawidłowości i celowości wykorzystania przyznanego zasiłku.

§ 6. 1. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w całości w przypadku:

1) wykorzystania przyznanej pomocy niezgodnie z celem jej przyznania;

2) niepodjęcia działalności gospodarczej w terminie wskazanym w § 5 pkt 1;

3) nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wskazany w § 5 pkt 3;

4) nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, w terminie tam wskazanym;

5) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 pkt 4.

2. Jeżeli pomoc udzielona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem wnioskowanych działań przewyższa te koszty, zasiłek podlega zwrotowi w części do wysokości powstałej nadwyżki.

3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz warunki i termin spłaty określa decyzja administracyjna.

4. Kwoty zwrotu należności wpłacane będą na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 7. Traci moc uchwała nr 343/XL/97 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Szeliga

Księgowa - specjalistka w zakładaniu spółek na Cyprze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »