Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/70/2015 Rady Gminy Hażlach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), na wniosek Wójta

Rada Gminy Hażlach
u c h w a l a:

§ 1.

1. Zmienić budżet Gminy po stronie dochodów

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

w tym:

1) dochody bieżącezwiększyćo kwotę24.000,00zł

2. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

w tym:

1) wydatki bieżącezwiększyćper saldoo kwotę161.019,27zł

2) wydatki majątkowezmniejszyćper saldoo kwotę137.019,27zł

3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie " Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2015r." wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 października 2015 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4. W miejsce załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie "Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2015r." wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 października 2015 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

5. W miejsce załącznika nr 10 do uchwały budżetowej o nazwie "Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2015 roku" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 października 2015 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

6. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie "Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2015r." wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 października 2015 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochodyw wysokości30.484.719,40 zł

b) przychodyw wysokości4.509.340,00 zł

c) wydatkiw wysokości34.889.719,40 zł

d) rozchodyw wysokości104.340,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Bożena Bury


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Gminy Hażlach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Gminy Hażlach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Gminy Hażlach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe