Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/72/2015 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz. 613, 699, 978 i 1197)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1.

1. Wprowadza się opłatę targową;

2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej;

3. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż towarów na terenie miasta określa się w wysokości:

1)15 zł za zajęcie powierzchni sprzedaży 1 metra bieżącego;

2)5 zł za każdy następny metr bieżący powierzchni sprzedaży zajęty powyżej 1 metra bieżącego.

§ 3.

Dzienna stawka opłaty targowej od jednej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikom urzędu Panu Ryszardowi Pacwa oraz Panu Danielowi Kucki.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 35% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Terminem płatności dla inkasentów opłaty targowej jest dziesiąty dzień roboczy następujący po dniu w którym opłata targowa została pobrana.

§ 6.

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, wysokości dziennych stawek i terminów płatności opłaty targowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.

§ 8.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe