Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.12.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice

Tekst pierwotny

Powiat Cieszyński, który reprezentuje:

Janusz Król - Starosta Cieszyński

Maria Cieślar - Wicestarosta

jako strona Powierzająca

oraz

Gmina Zebrzydowice, którą reprezentuje:

Andrzej Kondziołka - Wójt Gminy Zebrzydowice

jako strona Przyjmująca

zawierają na podstawie:

Uchwały Nr XXXV/323/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice zadania związanego z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice.

następujące porozumienie:

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Zebrzydowice przyjmuje wykonywanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice w sezonie zimowym 2015/2016, tj. odśnieżanie, usuwanie śniegu, lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Zebrzydowice:

- 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach - 1,700 km

- 2645 S gr. państwa - Marklowice - Zebrzydowice, ul. Asnyka, ul. Mickiewicza w Marklowicach Górnych - 1,060 km

- 2625 S Kaczyce Grn. - Kaczyce Dln., ul. Konopnickiej w Kaczycach - 1,800 km

- 2624 S gr. państwa - Kaczyce - Pogwizdów - Cieszyn, ul. Sobieskiego w Kaczycach - 0,760 km

razem: 5,320 km

§ 3.

1. Na poczet powierzonego zadania, Strona Powierzająca przekaże Stronie Przyjmującej dotację w łącznej wysokości 15.960 zł (3 zł/1mb chodnika).

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na rachunek Gminy Zebrzydowice nr 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 BS Jastrzębie Zdrój.

3. Wraz z wnioskiem o płatność Strona Przyjmująca złoży sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz dołączy potwierdzone za zgodność kserokopie faktur od Wykonawców i (lub) rozliczenie robót wykonanych siłami własnymi.

4. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 15.960 zł.

5. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2015 roku do 30.04.2016 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Janusz Król


Wicestarosta


Maria Cieślar

Wójt Gminy Zebrzydowice


Andrzej Kondziołka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe