Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/15/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:

1) przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych na bieżące, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/15/4/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe