Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/15/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Popów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 469)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Popów, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 4 365 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Popowie, przy ul. Rzecznej 1.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Popów.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/16/19/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 777) w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Popów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/15/8/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe