Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/242/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania (SPP) pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, na drogach publicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 1 będą niestrzeżone i ogólnodostępne.

3. Postój pojazdów samochodowych w SPP jest płatny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miasta, który jest płatny w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.30, wtorek - piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1) za pierwszą godzinę postoju- 1,50 zł;

2) za drugą godzinę postoju- 1,80 zł;

3) za trzecią godzinę postoju- 2,10 zł;

4) za czwartą i kolejne godziny postoju- 1,50 zł.

2. Ustala się opłatę minimalną w wysokości 0,50 zł.

§ 3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

1) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z tabliczką T-29;

2) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

a) Straży Miejskiej,

b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

c) pogotowia gazowego,

d) pogotowia energetycznego,

e) pogotowia ciepłowniczego,

f) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,

g) oczyszczania miasta;

3) pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bytom, podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu. Identyfikator pracownika Urzędu Miejskiego, wydany dla wydziału mieszczącego się w budynku przy ul. Parkowej 2 nie obowiązuje na parkingu przy ul. Parkowej;

4) klientów Urzędu Miejskiego na parkingu przy ul. Parkowej 2 pod Urzędem Miejskim, przez pierwszą godzinę postoju, po prawidłowym pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany numer rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie;

5) osób poruszających się oznakowanymi pojazdami korpusu dyplomatycznego oraz korpusu konsularnego;

6) motocykli.

§ 4. 1. Opłaty określone w § 2 niniejszej uchwały za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania wnosi się z góry w parkomacie lub przy pomocy telefonu komórkowego.

2. Naliczanie opłaty następuje narastająco w wysokościach właściwych dla poszczególnych odcinków czasowych.

§ 5. Wprowadza się opłaty abonamentowe, uprawniające do postoju pojazdów samochodowych na obszarze SPP, dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony:

1) abonament postojowy roczny mieszkańca typu "M" - uprawniający do postoju pojazdu samochodowego, o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie, osoby fizycznej zameldowanej na obszarze SPP - w wysokości 50,00 zł;

2) abonament postojowy miesięczny typu "O" - uprawniający do postoju pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie - w wysokości 150,00 zł;

3) abonament postojowy sześciomiesięczny typu "O6" - uprawniający do postoju pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie - w wysokości 800,00 zł;

4) abonament postojowy przedsiębiorcy miesięczny typu "P" -- uprawniający do postoju na 2 ulicach w pobliżu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie - w wysokości 100,00 zł;

5) abonament postojowy przedsiębiorcy sześciomiesięczny typu "P6" - uprawniający do postoju na 2 ulicach, w pobliżu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie - w wysokości 540,00 zł.

§ 6. 1. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną w wysokości 250,00 zł za jeden miesiąc kalendarzowy z tytułu prawa wyłączności do zastrzeżonego stanowiska postojowego, wyznaczonego w SPP (tzw. "koperta").

2. W SPP przeznacza się do 10% miejsc postojowych do wyznaczenia zastrzeżonych stanowisk postojowych.

§ 7. 1. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 20 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty;

2) 50 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.

2. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty stwierdzenia parkowania bez uiszczenia opłaty.

§ 8. Sposób pobierania opłat, o których mowa w § 2, § 4, § 5 i § 6, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze oraz tryb wydawania abonamentów określa regulamin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat, z późn. zm.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/242/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W BYTOMIU

1) pl. Generała Władysława Sikorskiego;

2) pl. Grunwaldzki;

3) pl. Jana III Sobieskiego;

4) pl. Kazimierza Kruczkowskiego;

5) pl. Klasztorny;

6) pl. Tadeusza Kościuszki;

7) ul. Antoniego Józefczaka;

8) ul. Browarniana;

9) ul. Doktora Józefa Rostka (od ul. Antoniego Józefczaka do ul. Karola Miarki);

10) ul. Dworcowa;

11) ul. Jagiellońska;

12) ul. Jana Matejki (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Szkolnej);

13) ul. Józefa Jainty (od ul. Stanisława Webera do ul. Piekarskiej);

14) ul. Karola Miarki (od pl. Michała Wolskiego do ul. Ludwika Zamenhofa);

15) ul. Karola Szymanowskiego;

16) ul. Katowicka (od pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Wojciecha Korfantego);

17) ul. Kościelna;

18) ul. Krakowska (od Rynku do ul. Jana Matejki);

19) ul. Księdza Karola Koziołka;

20) ul. Ludwika Zamenhofa;

21) ul. Mariacka;

22) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Jana Matejki do ul. Piekarskiej);

23) ul. Murarska;

24) ul. Parkowa;

25) ul. Piastów Bytomskich (od ul. Katowickiej do Rynku);

26) ul. Piekarska (od ul. Sądowej do posesji nr 19 włącznie);

27) ul. Podgórna;

28) ul. Powstańców Warszawskich (od ul. Kolejowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego);

29) ul. Rycerska;

30) ul. Rzeźnicza;

31) ul. Sądowa;

32) ul. Stanisława Moniuszki;

33) ul. Stanisława Webera;

34) ul. Strażacka;

35) ul. Szkolna (od ul. Wojciecha Korfantego do ul. Jana Matejki);

36) ul. Wałowa;

37) ul. Wojciecha Korfantego (od ul. Jana Smolenia do ul. Katowickiej);

38) ul. Wrocławska (od ul. Piekarskiej do ul. Powstańców Warszawskich);

39) ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Jana Smolenia).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/242/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W BYTOMIU

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/242/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)
PRZEPISY OGÓLNE
PRZEPISY OGÓLNE

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Strefa Płatnego Parkowania (SPP) - obszar miasta, na którym wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych;

2) postój pojazdu w SPP - unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę, niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, w miejscach przystosowanych do postoju pojazdów na drogach publicznych i parkingach płatnych niestrzeżonych w pasach drogowych w granicach określonych znakami D-44 "strefa płatnego parkowania" i D-45 "koniec strefy płatnego parkowania";

3) operator SPP - podmiot upoważniony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów (MZDiM) do obsługi systemu pobierania opłat;

4) kontroler SPP - upoważniony przez dyrektora MZDiM pracownik do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP;

5) parkomat ŚKUP - urządzenie do wnoszenia opłat za postój przy użyciu monet lub karty ŚKUP;

6) Karta ŚKUP - Śląska Karta Usług Publicznych - system funkcjonujący w instytucjach publicznych w aglomeracji. Karta pełni funkcję pieniądza elektronicznego, biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej;

7) bilet parkingowy - dowód wniesienia opłaty za postój w parkometrze w SPP;

8) naklejka - samoprzylepny identyfikator informujący o uiszczaniu opłaty przy użyciu telefonu komórkowego;

9) koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe;

10) wezwanie - dokument wystawiony przez kontrolera SPP stwierdzający nieuiszczenie opłaty parkingowej;

11) biuro strefy płatnego parkowania w Bytomiu - miejsce obsługi klientów korzystających z postoju w SPP;

12) mieszkaniec SPP - osoba zameldowana na obszarze SPP.

§ 2. Postój pojazdów samochodowych w SPP jest płatny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miasta, który jest płatny w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.30, wtorek - piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 3. 1. Za postój pojazdów samochodowych w SPP pobiera się opłaty w wysokości określonej w niniejszej uchwale.

2. Opłaty za postój w SPP uiszcza się poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu monet o nominałach: 5 zł, 2 i 1 oraz 50 gr, 20 gr i 10 gr;

2) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu karty ŚKUP;

3) wykupienie abonamentu;

4) wniesienie opłaty zryczałtowanej za zastrzeżone miejsce postojowe (koperta);

5) uruchomienie polecenia zapłaty przy użyciu telefonu komórkowego.

Uiszczenie opłaty za postój pojazdu może wiązać się z koniecznością podania numeru rejestracyjnego pojazdu.

3. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania dopłatę zgodnie z § 18 niniejszego regulaminu można uiścić:

1) w Biurze SPP;

2) przelewem na rachunek bankowy MZDiM Bytom;

3) w kasie MZDiM Bytom.

§ 4. Taksówki poza postojami wyznaczonymi znakami D-19 i D-20 oraz pojazdy zaopatrzenia, nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za postój w SPP.

§ 5. Wniesienie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej z pojazdów zaparkowanych w SPP.

WNOSZENIE OPŁAT

§ 6. 1. Opłatę za postój w SPP wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie lub przy pomocy telefonu komórkowego.

2. Bilet parkingowy uprawnia do postoju na obszarze całej strefy przez cały czas jego ważności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Bilet zerowy określony w § 3 pkt 3 niniejszej uchwały obowiązuje wyłącznie na parkingu przy ulicy Parkowej 2 pod Urzędem Miasta.

4. Wniesienie opłaty parkingowej za pomocą telefonu komórkowego zostaje w formie elektronicznej zarejestrowane na serwerze, co pozwala na elektroniczną identyfikację wniesionej opłaty.

5. Kierujący pojazdem powinien wyłożyć bilet parkingowy, abonament lub identyfikator pracownika Urzędu Miejskiego za przednią szybą, wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

6. Kierujący pojazdem, korzystający z usługi płatności za postój pojazdu przez telefon komórkowy, powinien umieścić naklejkę na przedniej szybie pojazdu od wewnętrznej strony. Naklejki dostępne są bezpłatnie w biurze SPP.

7. Brak możliwości wniesienia opłaty w jednej z powyższych form nie zwalnia z obowiązku jej wniesienia przy użyciu pozostałych form płatności.

8. Niezastosowanie się przez kierowcę do ust. 5 i 6 skutkuje wystawieniem wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, które może być uchylone zgodnie z § 18 niniejszego regulaminu.

ABONAMENTY

§ 7. 1. Abonament typu "M" uprawnia mieszkańców SPP do postoju na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie.

2. Abonament typu "M" wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na obszarze objętym SPP i są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

3. Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu "M" tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu "M" wydaje się na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na obszarze SPP.

5. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "M" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

6. Abonament typu "M" nie gwarantuje stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

7. Abonament typu "M" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 1 uchwały.

8. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) dokument tożsamości wnioskodawcy;

2) potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy, o ile zameldowanie nie jest odnotowane w dokumencie tożsamości;

3) dowód rejestracyjny pojazdu;

4) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy niebędącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

9. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "M", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 1 uchwały.

10. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "M" nie podlega zwrotowi.

§ 8. 1. Abonament typu "P" uprawnia przedsiębiorców do postoju na dwóch ulicach określonych w abonamencie i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Abonament typu "P" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącym właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

3. Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P" tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu "P" jest ważny tylko z pojazdem o numerze rejestracyjnym, określonym w abonamencie.

5. Abonament typu "P" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 4 uchwały.

6. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;

2) dowód rejestracyjny pojazdu;

3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy niebędącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

7. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "P", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 4 uchwały.

8. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P" nie podlega zwrotowi.

9. Abonament typu "P" nie gwarantuje stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 9. 1. Abonament typu "P6" uprawnia przedsiębiorców do postoju na dwóch ulicach określonych w abonamencie i jest ważny przez 6 miesięcy kalendarzowych określonych w abonamencie.

2. Abonament typu "P6" wydawany jest podmiotom gospodarczym bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącym właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

3. Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P6" tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu "P6" jest ważny tylko z pojazdem o numerze rejestracyjnym, określonym w abonamencie.

5. Abonament typu "P6" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 5 uchwały.

6. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;

2) dowód rejestracyjny pojazdu;

3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy niebędącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

7. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "P6", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 5 uchwały.

8. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "P6" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

9. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P6" nie podlega zwrotowi.

10. Abonament typu "P6" nie gwarantuje stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 10. 1. Abonament typu "O" uprawnia do postoju pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t na obszarze SPP i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Abonament typu "O" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.

3. Abonament typu "O" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u, po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 2 uchwały.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "O", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 2 uchwały.

5. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "O" nie podlega zwrotowi.

6. Abonament typu "O" nie gwarantuje stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 11. 1. Abonament typu "O6" uprawnia do postoju pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t na obszarze SPP przez 6 miesięcy kalendarzowych określonych w abonamencie.

2. Abonament typu "O6" jest ważny tylko z pojazdem o numerze rejestracyjnym, określonym w abonamencie.

3. Abonament typu "O6" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 3 uchwały.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "O6", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 3 uchwały.

5. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "O6" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

6. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "O6" nie podlega zwrotowi.

7. Abonament typu "O6" nie gwarantuje stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 12. Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP nie może otrzymać równocześnie abonamentu typu "P" i "P6" ważnych w tym samym okresie.

§ 13. Wzory druków abonamentów ustala dyrektor MZDiM.

§ 14. 1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o wyznaczenie koperty na ulicach objętych SPP.

2. Zasady i sposób korzystania z koperty reguluje umowa zawarta pomiędzy MZDiM a użytkownikiem.

3. Prawo do koperty nabywa się na okres do 3 lat.

4. Zajęcie koperty przez pojazd nieuprawniony nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do MZDiM i operatora SPP.

KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 15. 1. Kontrolę w zakresie zgodności postoju pojazdów samochodowych w SPP z niniejszym regulaminem prowadzą upoważnieni przez MZDiM kontrolerzy SPP, posiadający identyfikator ze zdjęciem.

2. Zakres uprawnień kontrolerów SPP:

1) sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz opłat dokonanych poprzez telefon komórkowy;

2) sprawdzanie ważności abonamentów;

3) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój pojazdu bez uiszczonej opłaty wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej;

4) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów;

5) kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego SPP.

IDENTYFIKATOR PRACOWNIKA URZĘDU

§ 16. 1. Identyfikator uprawnia do postoju, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 uchwały, na obszarze SPP i jest ważny w danym roku kalendarzowym.

2. Identyfikator wydaje MZDiM na podstawie wniosku, sporządzonego przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub jednostkę organizacyjną Gminy Bytom, zatwierdzonego przez Sekretarza Miasta.

3. Identyfikator wydawany jest komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Bytom.

4. Wzór druku identyfikatora ustala dyrektor MZDiM.

PARKOWANIE BEZ OPŁATY

§ 17. 1. Przez postój w SPP bez opłaty rozumie się:

1) nieuiszczenie opłaty za postój;

2) postój po upływie czasu określonego na bilecie parkingowym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą telefonu komórkowego;

3) korzystanie z nieważnego abonamentu;

4) korzystanie z abonamentu typu "M" poza określonymi w abonamencie ulicami;

5) korzystanie z abonamentu typu "P" poza określonymi w abonamencie ulicami;

6) korzystanie z abonamentu typu "P6" poza określonymi w abonamencie ulicami;

7) parkowanie przy użyciu biletu parkingowego zawierającego niewłaściwy numer rejestracyjny;

8) postój przy użyciu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej poza miejscami wyznaczonymi znakami D-18a z tabliczką T-29.

2. Po stwierdzeniu braku opłaty za postój, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, którego druk (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w folii) umieszcza się za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu.

REKLAMACJE I ODWOŁANIA

§ 18. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia postoju bez uiszczenia opłaty.

2. Złożona reklamacja jest uwzględniana, gdy:

1) w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona;

2) opłata za postój została uiszczona w czasie do 10 minut od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej;

3) zapis pkt 2 nie dotyczy kierowców opłacających postój poprzez telefon komórkowy;

4) w czasie postoju wystąpiła awaria parkometru lub systemu informatycznego uniemożliwiająca wniesienie opłaty za postój;

5) na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament, który uprawniał do postoju w danym miejscu;

6) pojazd objęty był stawką zerową za postój w Strefie Płatnego Parkowania;

7) przekroczono opłacony czas postoju, a opłata za przekroczony czas postoju, liczona od godziny podanej na bilecie parkingowym w pozycji koniec postoju do momentu zgłoszenia się w biurze SPP, uiszczona została do godziny 17.00 tego samego dnia;

8) po przekroczeniu opłaconego czasu postoju uiszczono gotówką w kasie MZDiM lub przelewem na rachunek bankowy MZDiM w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia postoju, opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju, licząc od godziny podanej na bilecie parkingowym w pozycji koniec postoju do godziny zakończenia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w danym dniu.

3. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 7 dokonuje się w biurze SPP.

4. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt 5, pkt 6 i pkt 8 dokonuje się w siedzibie MZDiM.

5. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu odwołania.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/242/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/242/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Zmiana treści uchwały podyktowana jest koniecznością rozszerzenia sposobu dokonywania opłaty za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania poprzez zapłatę pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umieszczonych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych. Umożliwienie płatności za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą karty ŚKUP w parkomatach stanowi wypełnienie postanowień umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych w ramach projektu pt. "Śląska Karta Usług Publicznych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwa Informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Po uchwaleniu przedmiotowej uchwały i jej wejściu w życie możliwe będzie dokonywanie opłat w parkomatach za pomocą gotówki, systemu moBILET oraz kart ŚKUP będących między innymi elektronicznym biletem służącym do dokonywania opłat za przejazd komunikacją publiczną. Karta ŚKUP umożliwia wprowadzanie opłat za postój pojazdów na terenie gmin będących partnerami projektu na obszarze działania KZK GOP. Niniejszy projekt ujednolica obowiązujące zapisy, zawarte w uchwale nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że przedmiotowa uchwała usprawni zarządzanie ruchem w Śródmieściu oraz wnoszenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe