Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/276/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/251/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art.8, art. 10 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 z późń.zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XIV/251/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów § 4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe