Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/110/2015 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,85 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 4,56 zł

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr" od 1 m2 powierzchni 0,13 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,24 zł

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 2,50 zł

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,71 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,21 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,67 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,61 zł

e) domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,68 zł

f) garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,07 zł

g) budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,37 zł

h) pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,71 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wychodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe