Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 68/X/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 28.155 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 22.155 zł (wolne środki) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz "Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r." zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się wykaz "Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zmienia się wykaz "Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego" zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 226.511,23 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 Doch 30.11.2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 30.11.2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 30.11.2015 autopoprawka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 30.11.2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 KZB 2015 30.11.2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 dotacje z budżetu 30.11.2015 autopoprawka


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Porozumienia z admin. 30.11.2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 68/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 Budżet Fundusz Sołecki 30.11.015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe