Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 73/X/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art., art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt.1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Włodowice.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:

1) z wózka ręcznego ,roweru, stojaka, ręki, kosza - 6 zł.

2) z samochodu osobowego, straganu, stołu - 11 zł.

3) z innego samochodu, przyczepy - 17 zł.

4) z pozostałych form - 20 zł.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Inkasentami opłaty targowej wyznacza się:

1) Kowalczyk Grażyna

2) Kurzak Sabina

3) Jędruszek Sławomir

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją na rachunek bankowy Gminy Włodowice w terminie do 4 dni od daty pobrania opłaty.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% pobranej kwoty opłaty targowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Gminy Włodowice nr 159/XXI/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe