Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/206/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala
co następuje

§ 1. W uchwale nr X/146/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, w § 1 dodaje się punkty 5 i 6 w następującym brzmieniu:

budynki lub ich części zajęte wyłącznie na działalność w zakresie sportów lotniczych,

6) grunty związane z działalnością w zakresie sportów lotniczych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe