Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/211/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. Obszar miasta Bielska-Białej dzieli się na dwie strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami.

§ 2. 1. Strefę pierwszą stanowi obszar centrum miasta wraz z obszarami przyległymi bezpośrednio do centrum.

2. Granicę obszaru drugiej strefy określa w sposób opisowy załącznik Nr 1 do uchwały, w sposób graficzny załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Granica pomiędzy strefami zostanie oznakowana tablicami informacyjnymi o treści "TAXI 2 strefa".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/823/2008 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stref stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 13, poz.365).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/211/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Granice obszaru drugiej strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej.

1. Kierunek Komorowice, Hałcnów - granicę stanowi ul. Mazańcowicka na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Komorowicką, ul. Komorowicka do skrzyżowania z ul. J. Daszyńskiego, a następnie ul. Barkowska do skrzyżowania z ul. Dusznicką, ul. Dusznicka do skrzyżowania z ul. Hałcnowską, ul. Hałcnowska do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Majora Henryka Sucharskiego.

2. Kierunek Hałcnów, Lipnik - granicę stanowią Aleje św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa do skrzyżowania z ul. Langiewicza.

3. Kierunek Straconka - na ul. Langiewicza, za parkingiem przy basenie AQUA.

4. Kierunek Międzybrodzie Bialskie - na ul. Górskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Ks. Brzóski.

5. Kierunek Mikuszowice Krakowskie - na ul. Prostej od zbiegu z ul. Wczasową do zbiegu z Alejami św. Jana Pawła II, a następnie granicę stanowią Aleje św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Bystrzańską.

6. Kierunek Bystra, Szczyrk - na ul. Bystrzańskiej, za skrzyżowaniem z ul. Willową.

7. Kierunek Dębowiec, Szyndzielnia - na al. Armii Krajowej, za skrzyżowaniem z ul. Karbową i ul. Olszówka.

8. Kierunek Olszówka, Kamienica - granicę stanowi ul. Karbowa, a następnie ul. Karpacka od zbiegu z ul. Karbową do skrzyżowania z ul. Skarpową.

9. Kierunek Jaworze, Wapienica - granicę stanowi ul. Skarpowa, ul. Dębowiec, ul. Tartaczna, ul. Zapora i ul. Jaworzańska od zbiegu z ul. Zapora do skrzyżowania z ul. Cieszyńską.

10. Kierunek Wapienica, Cieszyn - na ul. Cieszyńskiej, za skrzyżowaniem z ul. Jaworzańską i ul. Międzyrzecką.

11. Kierunek Wapienica - granicę stanowi ul. Międzyrzecka od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino.

12. Kierunek Międzyrzecze, Mazańcowice - granicę stanowi ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do wysokości ul. Piechurów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/211/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe