Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/263/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Czeladź dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Czeladź przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2. ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

3. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Czeladź,

4. przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Czeladź,

5. organie prowadzącym (podmiot dotowany) - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące niepubliczne przedszkole nie będące jednostką samorządu terytorialnego,

6. wydatkach bieżących - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,

7. uczniach - należy przez to rozumieć wychowanków niepublicznego przedszkola,

8. organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Czeladź,

9. rachunku bankowym - należy przez to rozumieć rachunek bankowy przedszkola niepublicznego wskazany organowi dotującemu przez organ prowadzący, służący tylko do dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem przedszkola tj. zapisów wpływów i wydatków;

10. roku - rozumie się przez to rok kalendarzowy,

11. miesiącu - należy przez to rozumieć miesiąc w danym roku, obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca,

12. rozliczeniu wykorzystania dotacji - należy przez to rozumieć rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji w roku budżetowym,

13. planowane wydatki bieżące - należy przez to rozumieć kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w budżecie Miasta Czeladź ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Czeladź.

Rozdział 1.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 3. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkola niepublicznego stanowi wysokość ustalonych w uchwale budżetowej Miasta Czeladź na dany rok budżetowy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Czeladź w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu organu dotującego, a także informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa oraz liczba uczniów w przedszkolach publicznych.

2. Podstawa obliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 będzie podlegać przeliczeniu w trakcie roku budżetowego w przypadku zmian w uchwale budżetowej organu dotującego dotyczących kwot, na podstawie których ustala się wysokość dotacji oraz w przypadku zmiany liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

3. Dotacje z budżetu organu dotującego przysługują przedszkolom niepublicznym na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych na dany rok w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu organu dotującego.

4. Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

5. Na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez organ dotujący.

6. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, o której mowa w ust. 3 środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z ostatniego miesiąca roku poprzedniego.

7. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanej zaliczkowo, tj:

1) w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej jest niższa od kwoty należnej - zostaje wyrównana do wysokości kwoty należnej,

2) w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej jest wyższa od kwoty należnej - zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następne miesiące.

8. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze w których się należała.

9. Organ dotujący, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o wysokości kwoty dotacji, o której mowa w ust. 3.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 4. 1. Dotacje przysługują podmiotowi dotowanemu pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą przedszkole organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji zawierającego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, który ukończył co najmniej 2 lata i 6 m-cy, wykazanego w informacji miesięcznej o liczbie uczniów z uwzględnieniem: dzieci niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem oraz zamieszkałych na terenie innych gmin, składanej przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne do Burmistrza Miasta Czeladź w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Miesięczna kwota dotacji obliczona na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 wypłacana jest do końca miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy wypłacana jest do 15 grudnia na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego.

§ 5. 1. Dotacje przeznaczone są wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola niepublicznego, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu dotującego, należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Czeladź w kwocie ................ zł dotyczący ................ (nazwa podmiotu dotowanego) oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowanego lub organu prowadzącego".

3. Organ prowadzący podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów.

4. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Zapłaty należy dokonać z rachunku bankowego przedszkola na który wpłynęła dotacja.

Rozdział 3.
Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 6. 1. Rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji organ dotowany sporządza w formie dokumentu w terminie do 15 stycznia roku następnego zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku zaprzestania działalności przedszkola organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni po miesiącu, w którym otrzymał ostatnią część dotacji, narastająco za okres od początku roku.

3. Za dzień przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 przyjmuje się datę wpływu tych dokumentów do kancelarii Urzędu Miasta Czeladź.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 lub w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 osoba prowadząca przedszkole niepubliczne jest obowiązana do niezwłocznego przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanych wcześniej informacji.

5. W terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została udzielona dotacja osoba prowadząca przedszkole niepubliczne dokonuje zwrotu wykazanej w rozliczeniu kwoty niewykorzystanej dotacji na rachunek Urzędu Miasta Czeladź.

6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Burmistrz powiadamia pisemnie osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne o kwocie dotacji wymaganej do zwrotu oraz terminie dokonania jej zwrotu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu organu dotującego na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 4.
Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, przyznanej podmiotowi dotowanemu.

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowa - po uprzednim powiadomieniu podmiotu dotowanego o zamiarze kontroli co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem,

2) doraźna - w przypadku gdy zaistniałe okoliczności wskazują na konieczność natychmiastowych czynności kontrolnych.

3. Kontrole obejmują:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym;

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy,

3) terminowość rozliczenia dotacji.

4. Kontrole, o których mowa ust. 3 przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Czeladź na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza zawierającego:

1) imię i nazwisko osoby (osób) przeprowadzających kontrolę,

2) nazwę jednostki kontrolowanej,

3) zakres kontroli,

4) termin rozpoczęcia kontroli i termin planowanego zakończenia kontroli.

5. Kontrolujący mają prawo wstępu do przedszkola oraz wglądu do dokumentów, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczania, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą podmiotu dotowanego, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanego przedszkola.

6. W związku z prowadzoną kontrolą kontrolujący mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia kopii dokumentacji prowadzonej w przedszkolu oraz zestawień danych na podstawie dokumentów źródłowych. Kontrolujący mogą żądać również przedstawienia oryginałów dokumentów.

7. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:

1) datę jego sporządzenia,

2) oznaczenie kontrolowanej jednostki,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem przerw w trakcie kontroli,

4) wskazanie imienia i nazwiska osoby kontrolującej wraz z podaniem stanowiska służbowego,

5) wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Burmistrza,

6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

7) zwięzły opis jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania, wskazanie imienia i nazwiska kierownika kontrolowanej jednostki,

8) wskazanie imienia i nazwiska głównego księgowego kontrolowanej jednostki,

9) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku czynności kontrolnych,

10) spis załączników stanowiących część składową protokołu,

11) informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli,

12) informację o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i obowiązkach związanych z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli,

13) informację o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli,

14) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli.

8. Protokół kontroli zostaje przekazany jednostce kontrolowanej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli. Protokół podpisuje osoba (osoby) upoważniona do przeprowadzenia kontroli oraz organ prowadzący przedszkole.

9. Organ prowadzący kontrolowane przedszkole może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

10. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 9, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

11. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

12. W terminie 21 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości wydaje zalecenia pokontrolne.

13. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 9. Traci moc uchwała nr LXII/889/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czeladź dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Czeladź przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/263/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/263/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/263/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe