Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/130/15 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miasta Lędziny uchwala:

§ 1. 1. Na terenie Lędzin wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

3. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 30,00 zł rocznie od jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następnego psa.

§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 3. Od opłaty zwalnia się:

1) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem , pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu.

2) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu.

3) posiadanie psów do 8 miesiąca życia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIII/423/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2015r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe