Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/101/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ), art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 65.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 185.149 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 185.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Barbara Bandoła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/15
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział

Nazwa

Plan dochodów ogółem

w tym:

Plan dochodów bieżących

z tego:

Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Pozostałe

Plan dochodów majątkowych

Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

600

Transport i łączność

+ 50.000,00

+ 50.000,00

-

+ 50.000,00

-

-

-

- wpływy z różnych opłat

+ 43.000,00

+ 43.000,00

-

+ 43.000,00

-

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

+ 7.000,00

+ 7.000,00

-

+ 7.000,00

-

-

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 10.000,00

+ 10.000,00

-

+ 10.000,00

-

-

-

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

+ 10.000,00

+ 10.000,00

-

+ 10.000,00

-

-

-

801

Oświata i wychowanie

+ 3.400,00

+ 3.400,00

-

+ 3.400,00

-

-

-

- wpływy z różnych dochodów

+ 1.400,00

+ 1.400,00

-

+ 1.400,00

-

-

-

- wpływy z usług

+ 2.000,00

+ 2.000,00

-

+ 2.000,00

-

-

-

852

Pomoc społeczna

+ 1.749,00

+ 1.749,00

-

+ 1.749,00

-

-

-

- wpływy z różnych dochodów

+ 1.749,00

+ 1.749,00

-

+ 1.749,00

-

-

-

RAZEM

+ 65.149,00

+ 65.149,00

-

+ 65.149,00

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/15
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.

Rozdz.

Nazwa

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki z tytułu art.5ust.1

pkt 2 i 3

Wypłaty poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

Transport i łączność

+ 50.000,00

+ 50.000,00

-

+ 50.000,00

-

-

-

-

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

+ 50.000,00

+ 50.000,00

-

+ 50.000,00

-

-

-

-

-

750

Administracja publiczna

+ 40.000,00

+ 40.000,00

-

+ 40.000,00

-

-

-

-

-

75020

Starostwa powiatowe

+ 40.000,00

+ 40.000,00

-

+ 40.000,00

-

-

-

-

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 10.000,00

+ 10.000,00

-

+ 10.000,00

-

-

-

-

-

75411

Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 10.000,00

+ 10.000,00

-

+ 10.000,00

-

-

-

-

-

801

Oświata i wychowanie

+ 83.400,00

+ 123.400,00

-

+ 123.400,00

- 40.000,00

-

-

-

-

80130

Szkoły zawodowe

+ 81.400,00

+ 121.400,00

-

+ 121.400,00

- 40.000,00

-

-

-

-

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

+ 2.000,00

+ 2.000,00

-

+ 2.000,00

-

-

-

-

-

852

Pomoc społeczna

+ 1.749,00

+ 1.749,00

-

+ 1.749,00

-

-

-

-

-

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

+ 1.749,00

+ 1.749,00

-

+ 1.749,00

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

+ 185.149,00

+ 225.149,00

-

+ 225.149,00

- 40.000,00

-

-

-

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe