Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/23/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik do Uchwały Nr XII/23/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota zmiany

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki statutowe

Inwestycje

i zakupy inwestycyjne

w tym:

na programy finansowane

z udziałem środków,

o których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

62 000,00

70 000,00

70 000,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

-8 000,00

0,00

0,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

"Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa"

-6 500,00

-6 500,00

-6 500,00

"Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa"

-1 500,00

-1 500,00

-1 500,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

- "Remont ul. Porąbek

w Bieruniu, w km 0+000

do 0+520 - roboty związane

z remontem uszkodzonego wodociągu"

70 000,00

70 000,00

70 000,00

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

-62 000,00

0,00

0,00

-62 000,00

-62 000,00

80104

Przedszkola

-62 000,00

0,00

0,00

-62 000,00

-62 000,00

- "Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce

nr 229/26"

-62 000,00

-62 000,00

-62 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

0,00

70 000,00

70 000,00

-70 000,00

-70 000,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe